Header widget area right

Novērtējumi

Ilgtspejas-indekssIlgtspējas indekss

Stratēģisks vadības instruments, kas palīdz uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un atbildības līmeni, vienlaikus sniedzot sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tālredzīgākos un atbildīgākos Latvijas uzņēmumus.

Atbildiga-biznesa-novertejumsAtbildīga biznesa novērtējums

Atbalsta instruments mazajiem uzņēmumiem izpratnes paaugstināšanai par stratēģisku biznesa praksi un informācijas iegūšanai par nepieciešamajiem uzlabojumiem savā sniegumā.

Gimenei-draudzigs-uznemumsĢimenei draudzīgs komersants

Statuss, kuru piešķir uzņēmumiem par ģimenei draudzīgas politikas īstenošanu gan savā komercsabiedrībā, gan plašākas sabiedrības kontekstā, piemēram, sniedzot pakalpojumus, nodrošinot atbilstošu vidi.

Apbalvojumi

Katru gadu Ilgtspējas indeksa novērtēšanas procesa laikā organizatori un sadarbības partneri veic papildu rezultātu analīzi un pasniedz īpašos apbalvojumus dažādos atbildīga biznesa aspektos: darba vidē, tirgus attiecībās, attieksmē pret vietējo kopienu un vides aizsardzību. Apbalvojumi ik gadu tiek pasniegti jūnijā Atbildīga biznesa nedēļas laikā.

Atbildīga biznesa gada iniciatīva

Balva tiek piešķirta atbildīgam uzņēmumam, kurš pēdējā gada laikā ir efektīvi veicis iniciatīvu/ aktivitātes, kas ir balstītas uz augstiem ētikas standartiem un labvēlīgi ietekmējušas darba vidi, vietējo kopienu, valsts tautsaimniecību un/ vai apkārtējo vidi. Iniciatīva/ aktivitātes var tikt īstenotas patstāvīgi, vai arī sadarbībā ar uzņēmuma ietekmes pusēm, klientiem, piegādātājiem vai patērētājiem.

Gada vēstnesis

Balva tiek piešķirta personai, kas iedvesmo ne tikai konkrētā uzņēmuma darbiniekus, bet arī sabiedrību kopumā. Persona parāda vadošu un iedvesmojošu nostāju biznesa vidē, kā arī iedvesmo citus uz pozitīvām pārmaiņām – darba vidē, sabiedrībā un attieksmē pret apkārtējo vidi.

Ilgtspējas čempions

Balva Ilgtspējas indeksa dalībniekam, kas gada laikā ir demonstrējis visstraujāko izaugsmi visos kritērijos.

Dažādības čempions

Balva tiek piešķirta uzņēmumam, kas savā ikdienas darbībā aktīvi īsteno dažādības vadības pieeju un vienlaicīgi ar savu rīcību var kalpot par izcilu piemēru citiem uzņēmumiem iekļaujošas uzņēmējdarbības vides veidošanā.

Dažādībai atvērtākais uzņēmums

Balva tiek piešķirta uzņēmumam, kas ir uzsācis iniciatīvas dažādības vadības pieejas īstenošanā savā ikdienas darbībā, un kam ir motivācija un padziļināta interese tās ieviešanā.

Dzimumu līdztiesīgākais uzņēmums

Balva tiek piešķirta uzņēmumam, kas visveiksmīgāk sekmējis vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm un vīriešiem savā uzņēmumā.

Reģiona spēks

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija balvu pasniedz, lai īpaši izceltu un pateiktos uzņēmumam, kas savā darbībā ne tikai sekmīgi ievēro ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pieeju, bet būtisku nozīmi piešķir vides jautājumiem un ir nozīmīgs visa reģiona attīstības virzītājs.

Godīgas tirdzniecības balva

Balvu piešķir Ārlietu ministrija par cieņā, godīgumā un atklātībā balstītu attiecību veidošanu ar darbiniekiem, klientiem, sadarbības partneriem un vietējo kopienu.